مدیریت، طراحی, نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی ، اعم از انبوه سازی مسکونی ، پروژه های دولتی ، اداری و عمومی ، بیمارستانی ، صنعتی و راهسازی و سازه های سنگین بتنی و فلزی و اجرای تاسیسات و تجهیزات